Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о невыплате дивидендов по простым акциям Общества за 2016 год

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» Общество уведомляет о том, что единственным Акционером Общества - советом директоров АО «Казкоммерцбанк» 22 мая 2017 года принято решение не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества за 2016 год и чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год не распределять, направив его на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

 

 «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы  («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) 2016 жылға Қоғамның қарапайым акциялары бойынша дивиденттердің төленбегендігі хабарлайды

                Қоғамы «Акционерлер туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 23 бабының, 1 – тармағына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ бірегей акционері - директорлар кеңесінің 2017 жылғы 22 мамырдағы шешімімен Қоғамның 2016 жылдағы қарапайым акциялар бойынша дивидендті төлемеу және Қоғамның 2016 есептік қаржы жылындағы таза кірісін үлестірмей, өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісіне бағыттау туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.»