Единственным Акционером Общества (Протокол об итогах заочного голосования членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 5.3.2 от 22 мая 2017 года) приняты следующие решения по вопросам Общества:

(1) утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Казкоммерц Секьюритиз»;

(2) утвердить аудированную годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2016 год (с заключением (аудиторским отчетом) независимого аудитора ТОО «Делойт»);

(3) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз» за отчетный финансовый 2016 год:

- не распределять чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» за отчетный финансовый 2016 год;

- не осуществлять выплату дивидендов за 2016 год по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз»;

- направить чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» по итогам 2016 года на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

(4)принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционера на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» и его должностных  лиц по итогам 2016 года;

(5)принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» за 2016 год;

(6)определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации АО «Казкоммерц Секьюритиз» на 2017-2018 годы.

 

 

Информация опубликована во исполнение пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг».

 

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Бірегей акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлайды

 

Қоғамның Бірегей акционері («Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2017 жылғы 22 мамырдағы №5.3.2 хаттамасы) Қоғам мәселелері бойынша мынадай шешімдерді қабылдады:

(1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекітілсін;

(2) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2016 жылғы аудиттік жылдық қаржылық есептілігін бекіту («Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторының қорытындысымен (аудиторлық есебімен) бірге;

(3) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2016 жылғы  есептілік қаржы жылы үшін  келесі таза кірісті үлестіру тәртібі бекітілсін:

- «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2016 жылғы  есептілік қаржы жылы үшін таза кірісі үлестірілмесін;

- «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ жай акциялары бойынша 2016 жылдағы дивидендтерді төлеуді жүзеге асырылмасын;

- «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2016 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісін өткен жылдардағы үлестірілмей қалған кірісіне бағытталсын;

(4) 2016 жылдың қорытындысы бойынша акционердің  «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне өтініштерінің жоқтығы туралы ақпаратты мәліметке алу;

(5) 2016 жылы акционерлер Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Директорлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпарат мәліметке алынсын; 

(6) «Делойт» ЖШС «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ 2017- 2018 жылдардағы аудиторлық ұйымы болып белгіленсін.

 

Ақпарат «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 102 бабының 4 тармағын орындау мақсатында жарияланды.